1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房

Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi, NO.5A
48400 Yalikavak Bodrum/Muğla, Turkey

+90 252 311 3131

Inari

预订

与伊斯坦布尔最好的亚洲融合概念餐厅 Inari Kujira 开展创新合作,将 MORENA 餐厅轻松的全日用餐菜单转变为优雅的日式晚餐菜单,即 “Pop-up Inari Kujira”,以庆祝土耳其农产品的新鲜和多样性。

                   营业时间

  • 晚餐  季节性关闭
预订
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房
抵达
离开
1位来宾
2位来宾
3位来宾
4位来宾
5位来宾
6位来宾
1间客房
2间客房
3间客房
4间客房